معانی فارسی بیش از 700 نام ترکی | شرکت شایان نت

حرف  الف :

ئل آبا :      مادر ، خواهر بزرگتر
آباقای :     عنوانی برای خطاب به بانوان مسن و محترم
آپا :                             بزرگ ، خواهر بزرگتر
آچا  :                          خوشایند ،مادر، بانوی مسن در خور احترام
آچالیا :                        نام گلی است


آچقین گول  :                گل شکفته شده
آچیق گول  :                غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول  :                     آنکه نامش همچو گل است
آدینا  :                         نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
آرایلی  :                      دختر پاکنام، همچو ماه پاک و درخشان
آرزی  :                       آرزو
آرسیتا  :                       نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
آسانا :                          دختر زیبا
آسلیم  :                         مفید،دارای خیروفایده
آسوده  :                        آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته
آغان  :                         شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش
آغ بنیز :                       سفید چهره،دارای صورت روشن
آغجاقیز :                      دختر سپید پیکروسپید چهره
آغجاگول  :                  زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید
آک ایپک  :                  ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ
آک چیچ  :                    گل سپید رنگ
آکچین                          معصوم ،پاکدامن،آبرومند
آک یز :                       ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ
آلا گؤز :                      چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان
آلاله  :                          لاله سرخ
آلانور  :                       نوردر خشان،برّاق
آلتینای  :                       ماه طلایی
آلتینلی  :                       طلایی
آلتینیار  :                      یارطلایی
آل چیچک  :                 گل سرخ رنگ
آچیق  :                        روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی
آچیق گون                     روزصاف وروشن
آرال  :                         جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد
آرین  :                         پاکیزه،خالص،درخشان،اصیل
آسا  :                           بسیار،فراوان،بی حد ومرز
آغجا  :                         سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی
آک بوداک  :                شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
آکمان  :                       کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند
آک یورت  :                 میهن نیک،ایل وسرزمین آباد
آلتان  :                         طلا،شفق سرخ رنگ
آلتین  :                         طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد
آلقا  :                           پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن
آلقیش  :                       ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق
آل کیم  :                       رنگین کمان،قوس قزح
آل گول  :                     گل سرخ رنگ
آلگون  :                       آفتاب سرخ
آلنار  :                          انارسرخ
آلما :                             سیب، درخت سیب جنگلی
آلمیلا :                          سیب سفید
آلِو  :                            زبانه آتش،داغ وپرحرارت
آلیشان  :                        علف آهو
آمراق  :                        عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف
آمول  :                         صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم
آناشن  :                         مادر شاد ومسرور
آناک  :                          خاطره،هدیه،حافظه
آناگول  :                       گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر
آنایار :                          دوست ویارمادر
آنداچ  :                         خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان
آنسال  :                        مربوط به قوۀ تفکر،عقلی
آنلیک  :                       فهمیده،عقل،ذهن
آنناک  :                        یادگار،خاطره
آنی :                           خاطره،به یادآوردن
آی  :                           ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا
آی بن  :                       آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه
آی بنیز :                       ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی
آی پار  :                       درخشنده وفروزان همانند ماه
آیپارا  :                         ماه نو،هلال ماه
آی پری  :                     زیبا مانند ماه
آیتاج  :                         تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق
آیتار  :                          بشارت دهنده
آیتارشن  :                     قاصدشادی
آیتک :                           مانند ماه
آیتن  :                       ماه پیکر، همچون ماه، زیبا، خوش قد و قامت، خوشایند
آی جامال  :                   ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد
آیجان  :                        پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد
آی چیچک  :                 گل آفتابگردان
آیدا  :                           در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر
آی دار  :                       کاکل،یال
آیداشن  :                       شادی وسروردر ماه
آیداگول  :                      گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی
آیدان  :                         آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه
آی دینچ  :                     استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه
آیرال  :                         مستثنی،آنکه استثنا شده باشد
آی سِئو  :                     دوست داشتنی مثل ماه
آیسا :                           زیبا، مانند ماه
آیسان  :                        شبیه به ماه، مانند ماه
آی سَل  :                      سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه
آی سَن  :                      همانند ماه هستی،به ماه می مانی
آیسودا  :                        ماه درآب
آی سون  :                     ارمغان ماه،هدیه ماه
آی سونا  :                      سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ است و زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد
آی سوی  :                     آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی
آی سین  :                      مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی
آیشان  :                         شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر
آیشن  :                         مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر  :                         سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه
آی قاش  :                      دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )
آی قیز :                         دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند
آی گئن  :                       مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز
آی گول  :                       گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا  :                           هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش
آیلار  :                          ماه ها ، زیبا ، پاک
آیلان  :                         همراه ماه، شبیه به ماه
آیلی  :                          مهتاب، پر از ماه، دارای ماه
آیلین  :                         دایرۀاطراف ماه،هاله
آیمان  :                         انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه
آیمان  :                         مثل ماه
آیناز  :                          زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز
آی نور  :                       نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه
آی نیسه  :                      بانویا دختری که چون ماه زیباباشد
ائتکین  :                        تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده
ائتناز  :                          نازکن
ائل آی  :                        ماه ایل،زیباروی طایفه
ائلبالی  :                        شیرین وعسل ایل وطایفه
ائل بَزَر  :                      زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت
ائل بزه ر :                       زینت دهندۀ ایل وطایفه
ائلتاج  :                          تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم ورهبرسرزمین
ائلتاش :                         هم ایل ،هموطن،هم طایفه
ائلچین :                         لایق ایل ،برای مردم وایل
آئل سئوَر  :                     عاشق وشیفتۀ سرزمین وایل
ائلکین  :                         میهمان،سیاحت کننده
ائلگین  :                         غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد
ائوین :                           هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره
اَبرَن  :                            دنیا،کائنات،سما وفضا
ابرو :                           خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح
أدا (عربی ) :                  نازوعشوه،رفتار وسلوک،طرز،اسلوب،اجرا وایفا نمودن
أرسن  :                        شبیه به قهرمانان وجوانمردان
أ رکانا  :                        آزاد،مختارومستقل
أرگم  :                          نازنین من،محبوب من
أرگول  :                        همانند گل،انسانی نظیرگل
أرمغان  :                       هدیه،تحفه
أرمَن  :                         لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک
أسمر :                          گندمگون
أسیم  :                           وزش باد،شدّت باد،مه
أسین  :                         مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس
ألیک  :                         جیران،آهو،غزال کوهی
السای :                       مانند ماه
الشن :                        شادی قوم ، افتخار و شان قوم
الماه :                         ماه ایل (زیباترین دختر قوم)
المیرا :                         زن بزرگ ایل
الناز (ائل ناز) :               نازنین قوم ، زیبا و عشوه گر طایفه
الین :                          دختری برای فامیل و قوم
اوتکو  :                        سر انجام نیک،ظَفَر
اود آنا  :                        مادرآتش
اود دنیز :                       دریای آتش
اودشَن  :                       شاد آتشین وپرحرارت
اوروز :                          بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )
اوزای  :                         فضا،عالم لایتناهی
اوزوک :                        انگشتر
اوستون  :                       بهتر، درسطحی برتر
اوسلو :                          صاحب کمال،عاقل،آرام
اوغور  :                         موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع
اوغورلو  :                       شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت
اوکای  :                        بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو
اولجا  :                         غنیمت،بخشش وعطا
اولجای  :                      بخت،طالع،اقبال
اولدوز :                         ستاره
اولکان :                         بسیاربزرگ،عظیم
اولکَر :                          هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا
اولگون  :                       رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس :                        ملّت،خلق،قوم وطایفه
اوماچ  :                         امید،مقصد وهدف،آرزو
اومای  :                        الهه
اومیده  :                        آرزو،آمال،خواسته
اونای  :                         شریف، نامدار،پرآوازه
اونسال  :                      بسیارمشهور
اونلو  :                         شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا
اویسال  :                      حرف شنو،مطیع
ایپک  :                         تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
ایپک تن  :                     دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
ایپک نور :                      برّاق
ایزگی  :                       عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف
ایزیناز :                         خوش اثر
ایستَر  :                        خواستن،طلب نمودن
ایستَک  :                      آرزو،خواسته،مراد
ایشیک :                       روشنایی،فروغ،تابناکی
ایشیل :                        منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو
ایشیلار  :                      تابنده ،منوّر ،درخشنده
ایشیلاک  :                     براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو
ایشین  :                       اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
ایشین سو  :                  درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب
ایلایدا :                        پری دریایی، زیبای شهر و ایل
ایلدَش  :                       متولد شدگان در یک مکان
ایلدیر :                         روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم  :                         سراب
ایلک آی  :                     ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز :                      اولین نشانه ،نخستین علامت
ایلکناز :                        اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگار :                        سال برف
ایلگی  :                       مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن  :                        وابسته به ایل وطایفه
اینجی  :                       دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
اٶزآیتان  :                      کاملا شبیه به شفق
اٶزآیسان  :                    نظیرماه
اٶزبال  :                       عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن  :                        خال ویژه ومادرزاد
اٶزبیل  :                        آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
اٶزپینار :                        منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
اٶزجان  :                       تَنی،عزیزومحبوب
اٶزدَش :                        فاقد تفاوت،کاملا یکسان
اٶزدَک  :                        ماده،ماتریال،تنۀ درخت
اٶزگو  :                         منحصربه فرد،خاص وویژه
اٶزگول  :                       ویژگی،گونه ونوع
اٶزگولَچ  :                       آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه
اٶزگونَش :                      نظیرخورشید
اٶزَل  :                          چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر :                          حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم  :                        درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن  :                         توجه واعتنای جدی
اٶزیورت  :                      سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه
اٶکه  :                         تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل
اٶگه  :                         متفکر،عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز :                        اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول  :                       لایق تعریف وتمجید
اٶیوک  :                        هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق

حرف  ب :

باخیش  :                      نگاه
بادام گؤز  :                    چشم بادامی
باریش  :                       صلح،آتش بس،آشتی
بارینج  :                        شبدرکوهی
باغیش  :                      بخشیدن،هدیه نمودن،عطا
بالا  :                           اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان  :                    شیرین همانندعسل،متعلق به عسل
باللی :                         ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز  :                          دراصل بیاض است ؛کاملا سفید
بایان  :                         خانم ،بانو
بایراق  :                       تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا مؤسسه
بَتی  :                         تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت
بَتیک  :                         مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب
بَدیز :                          زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف
بَگَنچ  :                         خوشایند ،پسندیده ومطلوب
بَزَک  :                         نقش ونگار ،آرایش وزینت
بَلگَن  :                         شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین  :                        واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر  :                          شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن  :                      من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم
بنفشه  :                        مَنَکشه
بَن گول  :                      گل ویا شکوفه خالدار
بَنگین  :                        دائمی ،جاویدان وابدی
بَن لی :                        آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه
بَنیجه  :                        ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی
بولود :                           ابر ،بخار
بی بی ناز :                     بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
بیرجه  :                        واحد ،تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن  :                       آنکه یکی باشد، بی بَدیل، یکّه و تنها
بیر گول  :                       گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل
بیلگه  :                         عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع
بیلگی  :                        علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی
بیلگین  :                        عالم ،صاحب دانش وفضیلت

حرف  پ :

پارلا  :                           بدرخش!تابناک شو !
پارلار  :                         نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش  :                       روشنی ،درخشندگی
پارلاک  :                         نورافشان ،بَرّاق وتابناک
پَتَک  :                           کندو
پَک اؤز  :                        دارای صبرواستقامت
پیرلانتا  :                        برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید
پینار :                            چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین
پرنیا :                            اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)

حرف  ت :

تئللی  :                         دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
تئل نار :                         زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز :                           دختری با گیسوی ناز وقشنگ
تئل نور  :                        دارای موهای شفاف وبرّاق
تابراک  :                         سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال
تاتلی  :                         بامزه وبانمک
تاچلی :                         آنکه تاج برسرداشته باشد
تارلا :                           کشتزار
تارو  :                           به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن
تاریم  :                          چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده
تالکوک  :                       محل اتصال کوه هابه همدیگر
تامای :                          ماه کامل ماه تمام
تان آک  :                        سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل  :                         نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب
تان زَر :                          طلای غیر عادی وعجیب
تان سو  :                       خارق العاده ،بسیارعجیب
تان گول :                        گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تان ییلدیز :                      ستاره ،زهره ،ونوس
تایسیز  :                        بی همتا
تَجیم  :                          تجارت ،خرید وفروش
تَرگول  :                         گل نوشکفته ،شکوفه تازه
ترکان :                          ملکه
ترلان :                           پرنده ای از خانواده باز شکاری
تَرنیسه  :                       دختر جوان وبا طراوت
تَک آی  :                        ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر
تَکسین  :                        یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر
تَک گول  :                       گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست
تَگیر :                            ارزش ،بهاء ،قیمت
َتن آی  :                        همانند وهمسان ماه ،نظیرماه
توپاز  :                          نوعی سنگ الوان وقیمتی
توراج  :                          نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ
تویقو(دویغو) :                  احساس ،عاطفه ،درک
توران  :                          نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها
تورانلی  :                        اهل توران زمین،ترک
تورک تَن  :                       از جمعیت وتبار ترکها
تورمَن  :                         مرغوب وبا کیفیت ،اعلا
تورناز :                           دختر ترک و نازدار
تولین  :                           آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان  :                         گل نیلوفر
تونا  :                              نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود

حرف  ج :

جئیران  :                          غزال ،آهو
جان ایپک  :                       آنکه روح وقلبش همچون ابریشم لطیف وظریف است
جان سِئل  :                       متعلّق به روح وجان ،زنده وجاندار
جان سونار :                       کسیکه جان ودلش رادر تَبَق اخلاص گذارد ،آنکه از جانش نیزدریغ نورزد
جان سوی  :                       آنکه از تبارنیاکانی نیکو وقدرتمند باشد
جان شَن  :                        مسرور وبانشاط ،خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن  :                              جیران،گوزن ماده،کاربرداین نام بصورت «جَران »نیزدیده می شود
جیلوه لی  :                        باناز وغمزه ،آنکه عشوه وکرشمه کند
جیلوه ناز  :                         نازنین ،دارای ناز وغمزه ،عشوه گر

حرف  چ :

چئچئن :                            زیبا،برازنده وخوشایند

چاغداش  :                         معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک برهۀ زمانی واحد

چاغری  :                           شاهین شکاری ،طرلان؛ دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار  :                            آبشار، آبی که جوشان وهمراه باغلیان وکف جاری گردد
چاغلایان  :                          آبشار،آبشار مصنوعی ،آب یارودی که از یک مکان مرتفع سرازیر گردد
چاقیر  :                             نام مخلوط با خاکستری ،پرنده شاهین تند وتیزودرشت
چانلی یاز :                        بهار مه آلود
چایلان  :                           ماسه زار ،ریگزار
چلنگ  :                           حلقه گل ، تاج طلایی یانقره ای
چولپان  :                          ستارۀ زهریاناهید،ونوس
چیچک  :                          شکوفه ، گلهای گیاهان ودرختان که دارای رنگها ورایحه های متنوّعند
چیچک ناز :                       نازنین همانند گل ،زیبا رخسارعشوه گر
چیلَک  :                          گیاه توت فرنگی ومیوۀ آن
چیم ناز  :                         بسیار ناز کننده ،دارای عشوه وناز

حرف ح  :

حاک سال  :                     منسوب به حق وحقیقت ،درارتباط با حق
حورال :                           آزاد، مستقل،آزاده

حرف خ  :

خاتون :                          درزن ،عیال،زوجه وهمسر
خانیم  :                          عنوانی است مختص بانوان وبرگرفته از کلمه خان
خانیم زَر :                       خانمی نظیر طلا

حرف  د :

دادلی  :                        خوشمزه،بامزه
داغشَن  :                      شادی وسرور کوهستان
دالغا :                           موج
دانشن  :                        فجر شادی
دَفنه  :                          درخت همیشه سبز که ازبرگهایش‎درصنایع غذایی‎استفاده میشود،درختچۀ غاز،درختچۀ برگ بو
دَنیز  :                           دریا ، قسمت دریاهای زمین،دریای آب شور که با خشکی احاطه شود،وسیع،افزون،بی نهایت
دورا  :                           قله کوه
دور تَکین  :                    همچون دُرّ،نظیر مروارید ،عزیز ودوست داشتنی
دوردانه :                       دانه مروارید،دُرّ،لٶلٶ،عزیزومحبوب،خلف یااولاد گرامی ودوست داشتنی
دورنا :                          درنا
دوزگون  :                      راست ودرست،عاری ازکجی وانحراف،مطابق باقاعده واصول ،بدون کمی وکاستی،کامل
دوزلو :                           بانمک ،ملیح ،باملاحت
دولغون :                        پر ،تمام
دولقون  :                        تمام وکامل ،پروانباشته شده ، دارای مضمون،مهم،والا،برتر
دونیا  :                           کائنات ،کرۀ زمین ،عالم هستی ،عالم اجتماعی انسانها
دویسال  :                       دارای احساس وعاطفه ،صاحب حس وادراک واندر یافت ظریف،حسّاس
دویغو :                           درک ودریافت حوادث عالم خارج،قابلیت فهم وادراک،متوجه شدن وآگاهی یافتن
دیرلیک  :                        آسایش ،امن وامان ،آرامش ،حیات ،تفاهم وسازش متقابل
دیکمَن :                          رأس ،نوک ،قلۀ کوه
دیلَک :                            آرزو وخواسته،مراد،خواهش
دٶکمن  :                          جذاب،برازنده ولایق
دٶنوش  :                         تغییر و تحول اساسی جهت توسعه وگسترش چیزی ونیز ترقی وپیشرفت می باشد

حرف ر:

رشمه  :                           روبان یا لنتی که به منظور زینت استفاده می شود
ریما  :                              نام قدیم در یاچه ارومیه .

حرف ز:

زئینَب  :                            نگین سنگی قیمتی ،جواهرات ،زینت پدر
َزرتکین :                           دختر یابانویی که نظیرطلااست ،همانند طلا
زَرخانیم  :                          خانمی نظیرطلا ،زیبا روی
زَرلی  :                              پوشانده شده باطلا ،مزیّن به طلا
زومرود (زُمُرد ) :                   سنگی قیمتی وبراق به رنگ سبز

حرف ژ:

ژاریک  :                             درخشنده ،منوّر
ژالین  :                              شعله
ژَمیس  :                            میوه ،ثمر

حرف س:

سئچکین  :                         ممتاز،لایق گزینش ،برگزیده
سئزال  :                            دارای احساس ،درک کننده ،فهمنده ،حسَاس
سئزَر :                               آنکه بتواند درک کند
سئل شن  :                        سیل شادی
سئلناز  :                            سیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
سئودا (سودا) :                   عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
سئودیم  :                          علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر :                              دوست دارنده وعاشق،محبوب ودوست داشتنی
سئوسای  :                        احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن  :                         شادی را دوست دار
سئوکال  :                          محبوبیّت داشته باش وزندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی  :                         احساس علاقه ودوستی
سئوگیم  :                         بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
سئوَن  :                           دلباخته شونده
سئوناز :                           نازدوست ،عشق ناز
سئویل  :                          دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
سئویم  :                          جذّاب ،جلب کننده
سئوین  :                          خوشحال گشتن ، شادمان ومسرور شدن
سئوینج  :                         حس شعف وشادی ،فرح
ساچلی  :                         گیسوی بلند
ساچناز  :                         دختری که گیسوان قشنگی دارد
سارا  :                             قوت و جسارت
سارای  :                          ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه .
سارین  :                          ترانه
ساناز :                            بی همتا ،کم نظیر
سانای  :                          محترم ،لایق احترام
سایا  :                            یک رنگ وبی ریا
سایات  :                          دارای نام وجاه
سایرا(سِهره یاسِیره ) :           آواز خواندن ،چه چه زدن ،بلبل
سایراش :                         نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو  :                          پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی :                           احترام ،حرمت ،ادب ونزاکت
سایقین  :                         حرمت نشان دهنده ، احترام گذارنده ،انسان شایسته احترام
سای گول  :                      گل مورد احترام ،زیبارخساری که لایق احترام است
سایلان :                           مورد احترام ،معتبر ومحترم
سایلاو  :                          نماینده ،وکیل ،برگزیده
سایین  :                          لایق حرمت ،محترم ،آنکه دیگران باوی محترمانه رفتارنمایند
سدره :                            نام درختی در آسمان هفتم
سَرپیل  :                          پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین  :                         محجوب ،باحیا ،آبرومند
سرین  :                          صبور بودن
سَلما  :                          برگ درشت ،برگ پهن
سَلَن  :                          صدا ،آوای موزون ،لحن خوش ودلنشین ،آهنگ
سورمه  :                        ماده ای که بانوان بر چشم کشند ،کَحل
سوسن  :                       دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو،این(نام بین المللی)
سولماز :                         آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
سومَر :                          قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده .
سونا :                           قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
سونار :                           تقدیم می کند ،اهدا می نماید
سونال :                          تقدیم شده ،پیشکش شده ،عطا گشته ،هدیه شده
سونای  :                         آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
سوندوس  :                      دیبا ،پارچه ابریشمی لطیف وگرانبها
سون گول :                       آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل :                          قطرۀ باران ،سنبل ،خوشۀ گندم
سیرما :                          گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،یاسمین
سیلا  :                           ملحق شدن ،وصال
سودا :                           عشق
ساق اولون
ساق یاشین
سوگل:                           سوگلی
سوین:                            شاد باش
سلنا :                             سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه
سلین:                           خروشان

حرف ش:

شایلی :                          بی همتا
شَن آی  :                        ماه شادی بخش ،ماه خوشایند
شَنال  :                          خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش
شَن ایز :                         علامت یااثر شادی بخش ،نشانۀ خوشبخت
شَن سَس :                     خوش آوا
شَن گول  :                      گلی که مایه خوشبختی است ،گل رضایت بخش
شَن ناز :                         دختر نازوشاد
شن یار  :                        یارشاد وخوشحال

حرف ص:

صونا :                         پاک ، آرام نام پرنده ای بر روی دریاچه ارومیه نام ترکی

حرف ط:

طرلان  :                          بازشکاری،«طارلان»

حرف ف:

فَرآی :                            نورماه ،مایه زینت وزیبایی ماه
فولیا  :                           گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا :                           علف جارو یاجاروب ،بیشه ای که در آن علف ها وبوته های بسیاری روئیده باشد،علفزار

حرف ق:

قاراتئل  :                       سیاه مو
قاراجا :                          تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله  :                       انگور سیاه دانه
قاراگٶز :                         سیاه چشم ،دارای چشمانی بامردمک سیاه رنگ
قَرَنفیل :                         گل میخک
قلم گول  :                      دارای نگاری چون گل ،زیبارخسار
قنیره  :                          بی مثل ومانند ،زیبارخسار بی نظیر
قوتلوآی  :                       ماه مقدّس وخوش یمن
قیز ناز :                         دختر نازنین وعشوه گر
قیزیل  :                         سرخ ،طلا
قیزیل گول  :                    گل سرخ(رُز)،گل محمدی

حرف ک:

کاراک  :                         مردمک چشم
کاواک :                          درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا :                            لطف واحسان ،نیکی کردن
کایران  :                         چمن ،مکانی مسطح ،میدان
کایناک  :                         منبع ،مٲخذ،فعال ، پرانرژی

حرف گ:

کَپَنَک  :                          پروانه
کَکلیک :                         کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک :                          پروانه
کوتکو  :                          ساده ،متواضع ،مٶدّب
کونات  :                          آنکه محبت وعلاقه سایرین راجلب می نماید ،مهربان
کیمیا  :                          علم شیمی ،حکمت وقدرت
کٶلگه  :                          سایه
کؤنول  :                          قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
گلین  :                          عروس
گول آی  :                       متشکل است ازدوکلمه «گول» و«آی»
گول ایز :                         نشان وعلامت گل ،ردِّ گل
گول باهار  :                      گل وبهار
گول بَن  :                         آنکه خالی زیبا چون گل داشته باشد
گول بنیز :                         گل چهره ،گل گونه
گول بوداق  :                     شاخه گل ،بوته گل
گول تَک  :                       گل نادروکمیاب ،نظیر گل
گول دَم  :                       دارای نَفَسی خوشبوهمانند گل
گولدَن  :                         به عمل آمده از گل ،متعلق به گل
گولر  :                           خنده رو ،خندان ،تبسم کننده ، خوشحال ،مهربان ومشفق
گولرآی  :                         « گول ر» و « آی »
گول سئل  :                     سیلی از گل وشکوفه، نظیروشبیه گل ،متعلق به گل
گول سئو :                        علاقه نسبت به گل ،دوستدار گل ،شیفته وشیدای گل
گول سئوَن  :                     عاشق گل
گل سئوین  :                     خندیدن ،رقص وخنده ،شاد ومسرور گشتن
گول سَرَن  :                      پراکنده کننده گل
گولسون  :                        همواره شاد ومسرور ،خوشبخت وخرّم ،خندان
گول سوی  :                     ازسلالۀ گل ،صاحب اصل و تباری نجیب وپاک چون گل
گوللَر :                             گلها
گوللو  :                          مزیّن شده با گل ،گلدار
گولوش  :                        خنده،شاد ومسرورگشتن،حالت ووضعیت خندیدن،مزاح شادی ونشاط
گولومسَر  :                      همیشه خندان
گلابتون  :                        رشته های باریک طلاونقره یارشته های نخی شبیه به آنها،نخ زردار
گول یاز :                         گل بهاری ،گیاهی که در فصل بهار گل دهد
گولین  :                          نظیر وشبیه به گل ،گلزار ،گلستان
گوموش  :                        نقره
گون  :                            خورشید،روز،دوره و زمان
گون سئل  :                     نظیر ومانند خورشید
گونَش  :                          خورشید
گون فَر  :                         اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول  :                          خواسته وخواهش دل
گٶرکم  :                         منظره،معروف شدن،شٲن وجلال،نمای خارجی
گٶزده  :                         محبوب وپسندیده،تقریر شده،برتراز همه،خوشایند
گؤزَل  :                          زیبا،بی عیب ونقص
گؤزَن  :                          جذاب وگیرا ،زیبا
گؤک سئل :                     متعلق به آسمان
گؤک سَن :                      متعلق به آسمان،آسمانی
گؤک من :                       چشم آبی وبور،دختری با پوست سفید وموی زرد رنگ
گؤنَن  :                            شاد گشتن،مرطوب
گؤی چَک  :                     زیبا،دوست داشتنی

حرف ل:

لاچین  :                          پرنده ای شکاری ازجنس شاهین با پاهای قرمزرنگ
لیل پار  :                         گیاهی برگ دار که درمناطق پُرمی روید

حرف م:

مئلیسا  :                         تُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
مارال  :                          گوزن ماده ،زیبا
مارتی  :                         مرغ دریایی
ماگنولیا  :                        درخت یا بوته ای است همیشه سبز دارای گلهای‎درشت‎خوش عطر وبرگهایش گاهی میریزد
ماویش  :                         دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
ماه پاره  :                         پارۀ ماه ،تکّه ای ازماه
مایوک  :                          غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم  :                             باد ساحلی ،مه
مَنَکشه  :                          گل بنفشه
مورایپَک  :                       نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان  :                         رنگ صورتی شفق به هنگام سپیده دم
مورگول  :                        گلی که به رنگ بنفش است ،گل بنفش رنگ
مورَن  :                           رود ،آب روان وجاری ،نهر بزرگ
مویان  :                           خیرات،خیرونیکی ،ثواب
مین گول  :                       دسته ای حاصل ازهزارگل
مین ناز  :                         آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد

حرف ن:

ناخیش :                           در اصل « نقش »است،طرح،شکل،زینت وخط
نارچیچک  :                       گل انار
نارگول  :                          گل انار
نارگیله  :                          دانه های داخل انار
نارین  :                            ظریف وباریک ،نازک ، ریزوکوچک
نارین گول :                        گل یا شکوفه ظریف وریز
ناز گول  :                          گلی که ناز کند ،گل نازنین
نازلی :                            پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
نسترن  :                          نسرین
نورال  :                          نورانی شونده ،روشنایی مقدّس
نورایشیک  :                      بسیار درخشان،برّاقترین نور،بسیارتابناک
نورپری :                          پری تابناک ونورانی
نورجان  :                         دارای جانی تابناک ودرخشان،آفریده شده ازنور،بسیارزیبا
نورچین  :                         سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان  :                          خلق شده ازروشنایی
نورسان  :                        همچون نور،نظیر نور
نورلان  :                         تابناک گردنده،درخشان شنونده،نورانی وبرّاق
نورمان  :                         خلق شده ازنور،نظیر نور
نیلای :                             درخشان، مثل ماه

حرف و:

وارجان  :                        دارای قلب وروح وجان،اهل دل،صاحب حیات
وَردا  :                            برگرفته از واژه عربی« وَرد» به معنای گل سرخ است

حرف ه:

هومای(الهه)  :                  الهه،پرندۀ هما،پرنده دولت وسعادت،یمن وبرکت

حرف ی:

یئشیم :                           سنگی سبزرنگ وبسیارقیمتی،سنگ یَشم
یئنی شن  :                       شادی جدید،جشن وشادی نو
یئنی گول  :                      گل نوشکفته،گلی که هنوز طراوت داشته باشد
یاراش  :                          خوشایندی،زیبایی،جذّابی
یاراشیق  :                       دوست داشتنی ،زیباوجذاب ،خوشایند وخوش ظاهر
یارپاق  :                          دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک  :                          فرمان امر،دستور
یارماکان  :                        هدیه،ارمغان
یازباهار  :                         فصل مابین تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول  :                          گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
یاسام  :                          نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا  :                           آفرین ،زنده باد
یاشار  :                          زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،سالم وسرزنده
یاشام  :                          حیات،عمر،زندگی
یاشیق  :                         خورشید،نور آفتاب
یاشیل  :                          سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
یاشین  :                          رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
یاغمور  :                          باران،بارندگی
یالدیز :                            مزیّن به آب طلا ونقره، زینت داده شده
یالقین  :                          سراب
یانار :                              مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
یاناک  :                           گونه ،هریک ازلپهای درصورت
یوجَل  :                           رفعت، بلندی، گرانقدری
یورتسال :                         منسوب به وطن ،وطنی
یوردام  :                          چالاکی، با سرعت و با شتاب حرکت کردن،ناز ، عشوه و ادا
یوردوم  :                         وطن من، زادگاه ومیهن من
یوروک  :                        حیات ،آفرینش ، طرز زندگی
یوسما :                          نازنین، دارای عشوه و ادا
یوکسَل :                         برتر، والا، اوج گیرنده و بالا رونده ،محترم، ذیقیمت
یٶنال  :                          دارای هدف وسمت وسو

تماس با ما

بخش املاک    : 05392477858

بخش  تحصیلی  : 05364675307

بخش بازرگانی   : 05319596123

بخش ترجمه      : 05316958794

کانال رسمی تلگرام : @shayaninternational

نشانی ما : استانبول ، بیلیک دوزو محله

شجمهوریتخیابان ناظم حیکمت ساختمان

آلتین تاش اوکوتان پارک پلاک ٨۹ طبقه ۱۱

واحد ۶۷

ارتباط با ما

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

altın taş Okutan park binası  no :  89 

 kat 11  daire 67 Beylikdüzü istanbul

call.+90 5392477858

call.+90 5364675309

info@shayaninternational.com

شرکت شایان

شرکت  خدمات مهاجرتی شایان با مجوز رسمی و مدیریت توانمند که خود مترجم رسمی دادگستری و چندین محضر در استانبول است در نظر دارد که با دادن مشاوره های حقوقی در امر تجارت و انجام امور اقامتی و مهاجرتی و نیز خرید ملک و کارشناسی ملک شما از ادارات مربوطه شما را همراهی کرده  و در تمامی مراحل قانونی توسط مترجمان رسمی و وکلای حقوقی تا تحقق بخشیدن هدف شما عزیزان به صورت مرحله به مرحله در کنار شما دوستان باشد.

هر روز با اخبار و اطلاعات مفید ترکیه با ما در کانال تلگرام همراه باشید