لیست کامل دانشگاه های دولتی ترکیه + آدرس سایت | تحصیل در ترکیه

دانشگاه

نوع

شهر

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

دولتی

 

Bolu

 

Abdullah Gül Üniversitesi

 

دولتی

 

Kayseri

 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 

دولتی

 

Adana

 

Adıyaman Üniversitesi

 

دولتی

 

Adıyaman

 

Adnan Menderes Üniversitesi

 

دولتی

 

Aydın

 

Afton Kocatepe Üniversitesi

 

دولتی

 

Afyon

 

Ağrı İbrahim Çecen

 

دولتی

 

Ağrı

 

Ahi Evran Üniversitesi

 

دولتی

 

Kırşehir

 

Akdeniz Üniversitesi

 

دولتی

 

Antalya

 

Aksaray Üniversitesi

 

دولتی

 

Aksaray

 

Amasya Üniversitesi

 

دولتی

 

Amasya

 

Anadolu Üniversitesi

 

دولتی

 

Eskişehir

 

Ankara Üniversitesi

 

دولتی

 

Ankara

 

Ardahan Üniversitesi

 

دولتی

 

Ardahan

 

Artvin ÇoZruh Üniversitesi

 

دولتی

 

Artvin

 

Atatürk Üniversitesi

 

دولتی

 

 Erzurum

 

Atılım Üniversitesi

 

وقفی

 

 Ankara

 

Başkent Üniversitesi

 

 

وقفی

 

 

 Ankara

 

Balıkesir Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Balıkesir

 

Bartın Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Bartın

 

Batman Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Batman

 

Bayburt Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Bayburt

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Bilecik

 

Bingöl Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Bingöl

 

Bitlis Eren Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

 Bitlis

 

Boğaziçi Üniversitesi

 

دولتی 

 

 İstanbul

 

Bozok Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Yozgat

 

Bursa Teknik Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Bursa

 

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Zonguldak

 

Celal Bayar Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Manisa

 

Cumhuriyet Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Sivas

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Çanakkale

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Çankırı

 

Çukurova Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Adana

 

Dicle Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Diyarbakır

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

دولتی 

 

 İzmir

 

Dumlupınar Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Kütahya

 

Düzce Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Düzce

 

Ege Üniversitesi

 

 

دولتی 

 

 İzmir

 

Erciyes Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Kayseri

 

Erzincan Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Erzincan

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Erzurum

 

Erzurum Teknik Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Erzurum

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

دولتی

 

 Eskişehir

 

Fatih Sultan Mehmet وقفی Üniversitesi

  

وقفی

  

 İstanbul

 

Fırat Üniversitesi

  

دولتی

  

 Elazığ

 

Galatasaray Üniversitesi

 

دولتی

 

 İstanbul

 

Gazi Üniversitesi

 

دولتی

 

 Ankara

 

Gaziantep Üniversitesi

 

دولتی

 

 Gaziantep

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  

دولتی

  

 Tokat

 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

دولتی

 

 Kocaeli

 

Giresun Üniversitesi

  

دولتی

  

 Giresun

 

Gümüşhane Üniversitesi

  

دولتی

  

 Gümüşhane

 

 

Hacettepe Üniversitesi

 

 

دولتی

 

 

Ankara

  

Hakkari Üniversitesi

 

 دولتی

  

Hakkari

 

 Harran Üniversitesi

 

دولتی

  

Şanlıurfa

  

Hitit Üniversitesi

  

دولتی

  

Çorum

  

Iğdır Üniversitesi

  

دولتی

 

Iğdır

 

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

وقفی

 

İstanbul

 

İstanbul Medeniyet

 

 

دولتی

 

İstanbul

 

İnönü Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Malatya

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

دولتی

 

İstanbul

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi

 

وقفی

 

İstanbul

 

İstanbul Üniversitesi

 

دولتی

 

İstanbul

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 

 

دولتی

 

İzmir

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

دولتی

 

İzmir

 

Kafkas Üniversitesi

 

دولتی

 

Kars

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Kahramanmaraş

 

Karabük Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Karabük

 

Kadir Has Üniversitesi

 

وقفی

 

İstanbul

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

دولتی

 

Trabzon

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Karaman

 

Kastamonu Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Kastamonu

 

Kırıkkale Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Kırıkkale

 

Kırklareli Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Kırklareli

 

Kilis Üniversitesi

 

 

دولتی

 

Kilis

 

Kocaeli Üniversitesi

 

دولتی

 

Kocaeli

 

Koç Üniversitesi

 

وقفی

 

İstanbul

 

Konya Necmettin Erbakan Ünversitesi

 

دولتی

 

Konya

 

Mardin Artuklu Ünversitesi

 

دولتی

 

Mardin

 

Marmara Üniversitesi

 

دولتی

 

İstanbul

 

Mehmet Akif Ersoy Ünversitesi

 

دولتی

 

Burdur

 

Mersin Ünversitesi

 

دولتی

 

Mersin

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

دولتی

 

İstanbul

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

دولتی

 

Muğla

 

Mustafa Kemal Ünversitesi

 

دولتی

 

Hatay

 

Muş Alparslan Ünversitesi

 

دولتی

 

Muş

 

Namık Kemal Ünversitesi

 

دولتی

 

Tekirdağ

 

Nevşehir Ünversitesi

 

دولتی

 

Nevşehir

 

Niğde Ünversitesi

 

دولتی

 

Niğde

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

دولتی

 

Samsun

 

Ordu Üniversitesi

 

دولتی

 

Ordu

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

دولتی

 

Ankara

 

Osmaniye Korkutata Üniversitesi

 

دولتی

 

Osmaniye

 

Pamukkale Üniversitesi

 

دولتی

 

Pamukkale

 

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

 

دولتی

 

Rize

 

Sakarya Üniversitesi

 

دولتی

 

Sakarya

 

Selçuk Üniversitesi

 

دولتی

 

Konya

 

Siirt Üniversitesi

 

دولتی

 

Siirt

 

Sinop Üniversitesi

 

دولتی

 

Sinop

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

دولتی

 

Isparta

 

Şırnak Üniversitesi

 

دولتی

 

Şırnak

 

Selçuk Üniversitesi

 

دولتی

 

Edirne

 

Tunceli Üniversitesi

 

دولتی

 

Tunceli

 

Trakya Üniversitesi

 

دولتی

 

Edirne

 

Uludağ Üniversitesi

 

دولتی 

 

Bursa

 

Uşak Üniversitesi

 

دولتی 

 

Uşak

 

Yalova Üniversitesi

 

دولتی 

 

Yalova

 

Yeditepe Üniversitesi

 

وقفی

 

İstanbul

 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

دولتی 

 

 Ankara

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

دولتی

 

İstanbul

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

دولتی 

 

Van

 

تماس با ما

بخش املاک    : 05392477858

بخش  تحصیلی  : 05364675307

بخش بازرگانی   : 05319596123

بخش ترجمه      : 05316958794

کانال رسمی تلگرام : @shayaninternational

نشانی ما : استانبول ، بیلیک دوزو محله

شجمهوریتخیابان ناظم حیکمت ساختمان

آلتین تاش اوکوتان پارک پلاک ٨۹ طبقه ۱۱

واحد ۶۷

ارتباط با ما

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

altın taş Okutan park binası  no :  89 

 kat 11  daire 67 Beylikdüzü istanbul

call.+90 5392477858

call.+90 5364675309

info@shayaninternational.com

شرکت شایان

شرکت  خدمات مهاجرتی شایان با مجوز رسمی و مدیریت توانمند که خود مترجم رسمی دادگستری و چندین محضر در استانبول است در نظر دارد که با دادن مشاوره های حقوقی در امر تجارت و انجام امور اقامتی و مهاجرتی و نیز خرید ملک و کارشناسی ملک شما از ادارات مربوطه شما را همراهی کرده  و در تمامی مراحل قانونی توسط مترجمان رسمی و وکلای حقوقی تا تحقق بخشیدن هدف شما عزیزان به صورت مرحله به مرحله در کنار شما دوستان باشد.

هر روز با اخبار و اطلاعات مفید ترکیه با ما در کانال تلگرام همراه باشید